O optice a optometrii

O optice a optometrii

Obecně vzato, optika je věda zabývající se viděním a světlem a jeho šířením.

Optik je osoba, která zhotovuje dioptrické brýle nebo dodává kontaktní čočky za účelem korekce zrakové nedostatečnosti (nápravy špatného vidění), a to dle předpisu oftalmologa (oční lékař) nebo dle provedení refrakce (změření) zraku optometristou.

Optometrie je definována Světovou radou optometrie (WCO) následujícně:

“Optometrie je zdravotnická profese, která je autonomní, vzdělávaná a regulovaná a optometristé jsou odborníci v oblasti primární péče o oči a zrakový systém, kteří provozují souhrnou péči o oči a zrak, včetně refrakce (měření zraku), psaní předpisů (receptů), detekce a diagnostikování onemocnění očí a jejich léčení a rehabilitace zrakového systému.”

Zjednodušeně, optometrie se vyvinula z optiky, když se rozšířilo vzdělávání optiků o klinické předměty, což mělo za následek rozšířění pole působnosti oboru. Z některých optiků se následně stali optometristé.

Optometrie a optika jsou propojené obory, které jsou v některých evropských zemích považovány za jednu profesi, zatímco v jiných zemích jsou díky rozdílným aktivitám při jejich výkonu považovány za dvě profese.

V závislosti na úrovni vzdělání a pole působnosti lze v Evropě rozlišovat následující skupiny odborníků:

  • optici
  • optometristé vyškolení také v detekci nemocí
  • optometristé aplikující diagnostické léky a v omezeném rozsahu také terapeutické léky

Rozdílné pole působnosti optometristů a optiků v jednotlivých zemí Evropy vychází z rozsahu dostupného vzdělávání, zákonů, zorganizování a historie profese a z relativní velikosti oftalmologické profese.

ECOO Blue Book – Modrá kniha

Kvůli názornému vysvětlení oborů optiky a optometrie a jejich rozšiřující se role v oblasti zdravotnictví v Evropě vytvořila Evropská rada optometrie a optiky (ECOO) tzv. “Modrou knihu” (anglicky Blue Book), která vychází z informací dodaných členy ECOO.

Modrá kniha je zaměřená na pět hlavních oblastí profese:

  • Velikost profese
  • Status profese
  • Pole působnosti profese
  • Role profese v oblasti zdravotní péče
  • Vzdělávání profese

Ke stažení:  ECOO Blue Book 2015

Optika a optometrie v České republice

Oční optika má na území dnešní ČR velmi dlouhou tradici, podpořenou kvalitní sklářskou historií našeho národa. Také optometrie se u nás začala prosazovat poměrně brzy, což je zřejmé i z toho, že SČOO bylo pod dnešním názvem, tedy včetně zahrnutí slova optometrie, založeno již v květnu 1968. Optometrie byla vzdělávána nejprve doškolovacím způsobem (po studiu optiky); samostatné vysokoškolské vzdělávání optometrie pak bylo zahájeno v roce 1986 na Palackého Univerzitě v Olomouci.

Díky porevolučnímu (po roce 1989) aktivního zapojení Společenstva do evropského i mezinárodního profesního dění a organizování mnoha významných mezinárodních i národních vzdělávacích kongresů byl náš standard vzdělávání optometrie postupně ovlivněn a povýšen na světovou úroveň, čemuž Společenstvo kontinuálním lobistickým úsilím svých představenstev přizpůsobilo i národní legislativu tak, aby v roce 2005 mohla být optometrie uznaná jako samostatná zdravotnická profese. Jedna z našich univerzit vzdělávajících optometrii je v současnosti akreditovaná na nejvyšší úrovni Evropského diplomu z optometrie a vzdělávací standard dalších dvou univerzit je srovnatelný – viz vzdělávání oboru.

Oční optika a optometrie jsou u nás dvě samostatné, ale velmi silně se prolínající profese. Oční optika spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu a optometrie pod Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Jakkoliv se zdá tato situace komplikovaná, matoucí a pro odborníky podnikající v oboru často z praktických důvodů nelehká, tak v rámci evropského i celosvětového dění je profesní situace u nás, včetně legislativy, kompetencí a vzdělávání, velmi kvalitně ošetřena a závidí nám ji i mnohé sousedící evropské země. Nestydíme se zde přiznat, že toto je především zásluhou třicetiletého cíleného působení novodobého SČOO (po roce 1989).