Členství v SČOO

Členství ve Společenstvu

Členem Společenstva se může stát fyzická nebo právnická osoba, která vykonává povolání očního optika a/nebo optometristy nebo je podnikatelem v oboru na území ČR, konkrétně:

 • osoba fyzická – zaměstnanec / nepodnikající, která vykonává povolání očního optika a/nebo optometristy (*)
 • osoba fyzická – OSVČ / podnikající, která podniká v oboru nebo vykonává povolání očního optika a/nebo optometristy (*)
 • osoba právnická, která je podnikatelem v oboru oční optiky a/nebo optometrie

(*) nebo je odborníkem v oboru a aktivně činným v rámci svého povolání nebo jiné společensky významné činnosti 

… podrobnosti k členství viz Stanovy SČOO

Výhody členství v SČOO

Ano, členství v SČOO má jistě mnoho finančních a praktických výhod, jako například:

 • zdarma předplatné časopisu Česká oční optika (4 čísla za rok)
 • celoroční informační servis z oboru na webu Společenstva (viz tento web a pravidelné Zprávy SČOO)
 • zdarma možnost využití právního poradenství (dle úrovně členství), které je zpoplatněno pro nečleny
 • monitoring legslativního dění pro členy – podnikatele
 • přístup k přehledům (Metodikám) o zákonech a povinostech optiků a optometristů
 • slevu při účasti na každoročním národním kongresu Společenstva “OPTOMETRIE-OPTIKA”
  (nově sleva pro všechny členy SČOO)
 • zdarma vstup na veletrh OPTA
 • vstupenka na dnes již legendární OPTA Party, pořádanou Společenstvem při veletrhu OPTA
 •  … a další

Ale, hlavním přínosem členství v SČOO je skutečnost, že se jím optici a optometristé podílí na utváření zdravého a kontrolovaného profesního prostředí, které mohou svým názorem a hlasem přímo ovlivnit.

V dnešní době, kdy neustále vznikají nové vyhlášky a regulace, kdy se nová evropská i národní legislativa snaží často nezodpovědně osekávat pravomoce a kompetence oboru a vytvářet pravidla, která sice nelze obejít, ale která jsou těžko pochopitelná, může pouze zdravě fungující profesní organizace provádět své členy džunglí těchto pravidel a zákonů a navíc ji kultivovat ku prospěchu profese.

K tomu však potřebuje podporu svých členů – optiků a optometistů.

Samozřejmě, SČOO není zákonodárným orgánem a nemůže státu své názory a zájmy diktovat. Může však monitoringem a spoluprácí s inteligentními externími poradními společnostmi, řešením neustále vznikajících komplikací a lobováním, legislativu a pole působnosti profese regulovat a upravovat tak, jak by jednotlivi optici a optometristé sami nemohli. Což také činí.

Svým členstvím a zapojením se do dění v SČOO tedy členové přispívají ke zdravému fungování profese, která se dnes ani v budoucnosti bez jimi podporované a fungující profesní organizace neobejde.

V tomto je hlavní přínos členství v SČOO, a to jak pro optiky a optometristy, tak i pro profesi a její budoucnost.

Buďte proto nadále nebo staňte se nově naším členem – stojí to jen “pár stovek nebo tisíc ročně” a ty se vrátí vám i budoucím profesním generacím mnohonásobně. Za tím si stojíme.

Poplatky za členství

Výše členských příspěvků je stanovena usnesením valné hromady SČOO ze dne 24. 9. 2017 dle kategorií členství popsaných výše, a to:

 • osoba fyzická – zaměstnanec                                        1.200 Kč/ročně
 • osoba fyzická – OSVČ                                                     3.600 Kč/ročně
 • osoba právnická
  • s maximálně 10 zaměstnanci včetně               5.000 Kč/ročně
  • s více než 10 zaměstnanci                              10.000 Kč/ročně

Přihláška k členství v SČOO

Přihlásit se můžete elektronickým nebo ručním vyplněním přihlášky ve formátu PDF (níže) a jejím odesláním do kanceláře SČOO e-mailem případně běžnou poštou. V každém případě musí být přílohou přihlášky scan nebo kopie dokladu o odborném vzdělání žadatele, případně o odborném vzdělání garanta.

Přihláška pro fyzickou osobu – zaměstnance      /      Přihláška pro fyzickou osobu – OSVČ      /       Přihláška pro právnickou osobu