Registrace – výkon povolání bez odborného dohledu

+ Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání + Kreditní systém + Registr zdravotnických pracovníků…

Následující informace jsou doslovně převzaty z webu MZ ČR přímý odkaz – ZDE.

Výkon povolání bez odborného dohledu

Novela zákona č. 96/2004 Sb. zrušila vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Osvědčení se po 1. 9. 2017 nevydávají a neprodlužují se platnosti již dříve vydaných osvědčení. Režim výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu však zůstává zachován.

Výkon povolání bez odborného dohledu se řídí podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb., kde je uvedeno, že se za výkon povolání bez odborného dohledu považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý. Tento zákon a prováděcí právní předpis stanoví činnosti, které zdravotnický pracovník může vykonávat bez indikace, které vykonává na základě indikace a které pod přímým vedením.

Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání

se řídí dle § 3 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., kde je stanoveno, že způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka má ten, kdo

a) má odbornou způsobilost podle tohoto zákona, nebo jemuž byla uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání jiného odborného pracovníka v souladu s ustanoveními hlavy VII nebo VIII tohoto zákona,

b) je zdravotně způsobilý,

c) je bezúhonný.

Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu v rozsahu vyplývajícím z tohoto zákona po získání odborné způsobilosti,
Tabulka 1

Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání specializované způsobilosti,
Tabulka 2

Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání pod odborným dohledem.
Tabulka 3

Kreditní systém

Byl také zrušen kreditní systém spjatý s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Cílem upuštění od kreditního systému bylo dát profesnímu vzdělávání reálný a v praxi realizovatelný základ, aby bylo fakticky přínosné pro kvalitu poskytování zdravotních služeb a bylo tak zúčastněnými stranami také vnímáno.

Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává zachována v souladu s čl. 22 písm. b) směrnice 2005/36/ES. Vnitřnísystém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí zajistit každý poskytovatel zdravotních služeb a tato povinnost by měla být kontrolována zejména v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče.

Doklady o absolvovaných vzdělávacích aktivitách, které nebyly uplatněné v rámci registrací, si uschovejte pro případné předložení zaměstnavateli v rámci plnění povinnosti celoživotního vzdělávání.

Registr zdravotnických pracovníků

Registr zdravotnických pracovníků byl vyřazen z provozu a na jeho místo byl zřízen Národní registr zdravotnických pracovníků (dále jen „NRZP“). Více informací k tomu registru je k dispozici na webových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR zde.

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář