SČOO Koronavir poradna 12: „Jak postupovat v oční optice a optometrii v době COVID-19?“ – Doporučení SČOO

Poznámka:
v této nelehké a komplikované době jsme se rozhodnuli poskytovat poradenství celému oboru bez ohledu na členství v SČOO. Věříme, že s tím naši členové souhlasí.

Aktualizace 2. listopadu 2020:
MZ ČR nyní vydalo nezávazný pokyn „Příprava pracoviště na covid-19“, který vám v tomto může být  dalším zdrojem inspirace – ZDE.

Vážené kolegyně a kolegové, členové SČOO,

v průběhu začátku roku 2020 vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) šíření nákazy COVID-19 za pandemické. V mnohých zemích EU byly provozovny oční optiky a optometrie (a obě profese) zařazeny mezi „nejnutnější služby“ obyvatelům a jejich provozování tedy nebylo rozhodnutím vlády zastaveno. Žádné směrnice pro nošení a aplikování kontaktních čoček ani optických brýlí však nebyly vydány evropskými ani národními autoritami.

My optimisticky věříme, že pandemie COVID-19 odezní, bude postupně rušena karanténa a nařízená omezení a nám všem se povede vrátit obě naše profese ke zdravému fungování a prosperitě. Samozřejmě, provozování a podnikání v oboru zůstane v nejbližší budoucnosti epidemií ovlivněno, a nechceme strašit tím, že se mohou objevovat i další vlny této nákazy, ani že některá opatření se možná v budoucnosti stanou běžným standardem.

Proto doporučujeme, aby se optici a optometristé připravili na fungování svých provozoven a na práci se zákazníky v pokaranténní době, a to bezpečným způsobem jak pro ně, tak i pro zákazníky, a zákazníky o tomto informovali.

Jak se tedy má náš obor přizpůsobit a bezpečně v této situaci fungovat?
Jak vysvětlit zákazníkům, že chodit do oční optiky, nechat si měřit zrak, vybírat a kupovat brýle je bezpečné?

Samozřejmě, SČOO není zákonodárným orgánem a nemůže ani nechce suplovat práci a funkci Světové zdravotnické organizace (WHO), MZ ČR nebo jiných odpovědných národních i mezinárodních orgánů, jejichž regulace a doporučení budeme muset jako profese přijmout především. Tato pravidla však budou často obecně formulovaná pro všechny zdravotnické profese a zdravotnická zařízení nebo obecně pro prodejny zboží, a kromě místy komplikovaného překlopení těchto pravidel na naší profesi se mohou různit i jejich interpretace.

Proto jsme pro naše členy připravili co nejjednodušší doporučení, z nichž některá mohou být samozřejmě pozdějšími národními regulacemi ovlivněna – berte proto, prosím, tento dokument tak, jak je nazvaný, tedy jako doporučení profesní organizace „Jak postupovat v oční optice a optometrii v době COVID-19?“.

Doporučení jsme sami vytvořili a opřeli o aktivity našeho tajemníka SČOO v rámci Profesního výboru Evropské rady optometrie a optiky (ECOO), ve kterém inicioval vytvoření takového doporučení na evropské úrovni. Evropské doporučení je stále v procesu příprav, my jsme však přesto na základě informací vytvořili následující předběžný dokument pro SČOO.

Víme, že některá doporučení se mohou zdát nereálná nebo jen těžko proveditelná a je samozřejmě na každém, v jaké míře a podle kterých z nich se bude řídit.

<<<>>> 

SČOO DOPORUČUJE K 16. DUBNU 2020 NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ

Obsah:

1         PŘED PŘÍCHODEM KLIENTA DO PROVOZOVNY:
1.1       Zaměstnanci
1.2       Provozovna oční optiky
1.3       Oční optik a optometrista
1.4       Zákazníci

2        KDYŽ JSOU ZÁKAZNÍCI V PROVOZOVNĚ
2.1       Oční optik a optometrista
2.2       Zákazník

3       PO OPUŠTĚNÍ PROVOZOVNY ZÁKAZNÍKEM
3.1       Oční optik a optometrista
3.2       Zákazník

4       KONTAKTNÍ ČOČKY A COVID-19
4.1       Známé faktory a existující informace
4.2       Jak tedy s kontaktními čočkami v době epidemie?

5       OBECNÉ
5.1       Platby a dokumenty k nim

6       UPOZORNĚNÍ
6.1       Mytí a dezinfekce rukou
6.2       Nízkorizikový kontakt

<<<<<<>>>>>>

1        PŘED PŘÍCHODEM KLIENTA DO PROVOZOVNY

1.1       Zaměstnanci

 • Poučení všech zaměstnanců (vč. úklidových)o hygieně (mytí a dezinfekce rukou),dezinfekci povrchů, o procedurách ochrany před infekcí a o sebekontrole (monitorování svého zdravotního stavu a informování nadřízených o něm)
 • Dodržovat pravidlo vzdálenosti mezi osobami 2 metry.
 • Organizace práce zaměstnanců – je-li to možné, tak nastavit např. systém „rotování“ zaměstnanců takovým způsobem, aby 2 týmy nepřišly do vzájemného těsného kontaktu, především pak do tzv. vysoko-rizikového kontaktu *(na vzdálenost menší než 2 metry a/nebo na dobu delší než 15 minut).
 • Ochranné pomůcky pro zaměstnance– zajištění prostředků na mytí a dezinfekci rukou, ochranných roušek, masek a rukavic na jedno použití.

1.2       Provozovna oční optiky

 • Informování zákazníků (před vstupem např. na výloze, na webu a při objednávání):
 • o dodržování bezpečnostních pravidlech a nastavených opatřeních provozovny
  např.:
  – o udržování 2 m vzdálenosti mezi zákazníky a zaměstnanci
  – o maximálním počtu osob v provozovně ve stejnou dobu (v závislosti na velikosti a kapacitě provozovny)
  – o možnosti mytí rukou a o možnost používání ochranných rukavic, které jsou v provozovně k dispozici
  – apod.
 • o dodržování přísných hygienických požadavků v provozovně
 • o skutečnosti, že provozovna oční optiky, pokud slouží zároveň optometrii, je fakticky zdravotnickým zařízením a provozuje nelékařskou zdravotnickou profesi, vždy podléhala a podléhá přísným zdravotnickým a hygienickým pravidlům a regulacím (na rozdíl od běžných prodejen zboží) a jejich dodržováním již z velké části dochází ke zdraví bezpečnému provozu i nyní v době epidemie
 • o požadavku na vstup zákazníků bez doprovodu (kromě osob, které doprovod i v běžném životě potřebují)
 • Zajištění ochrany v podobě plexiskla(u příjmu zákazníků)
  Vyvěšení instrukcí k mytí a dezinfikování rukou a vysvětlení možnosti používání ochranných rukavic(v případě nutnosti nebo na požádání)
  Vyvěšení informací
  – o provádění dezinfekce provozovny (dezinfekce povrchů, UV výbojky)
  – o provádění dezinfekce brýlí (dezinfekční utěrky, UV výbojky)
  – o přenosu infekce dechem a vysvětlení možnosti používání ochranných štítů (v případě nutnosti nebo na požádání)
 • Odstranění méně důležitých věcí z čekárny(brožury, časopisy, hračky apod.)
 • Přizpůsobení sezení v čekárně(vzdálenost židlí 2 metry)

1.3       Oční optik a optometrista

 • Poučení– o ochraně před infekcí ve zdravotnickém zařízení – viz… ZDE
 • Monitorování situace– ve shodě s oficiálními doporučeními – viz… ZDE
 • Vyhodnocování rizik– nekontaktní pohovor se zákazníkem před objednáním, posouzení věkové a jinak rizikové skupiny zařazení zákazníka
 • Organizace páce
 • objednávky zákazníků s minimálně 5 minutovými prodlevami (aby se v provozovně nepotkali a byl čas na umytí a dezinfekci)
 • zkrácení doby vyšetření na nezbytně krátkou dobu *(viz poznámka o nízkorizikovém kontaktu na konci tohoto dokumentu)
 • vedení nezbytného pohovoru, předání výsledků měření, předepisování a poučení zákazníků bezkontaktně (tzv. e-visit)
 • Osobní ochranné vybavení– optici a optometristé mají mít přístup k ochranným pomůckám: dezinfekce, rukavice na jedno použití, ochranné brýle atd.
 • Sebekontrola – ve smyslu „v případě nemoci se izolujme“

 1.4       Zákazníci

Informovat zákazníka, že má:

 • přijít do provozovny bez doprovodné osoby (kromě osob vyžadující doprovod ze zdravotních nebo věkových důvodů)
 • přijít do provozovny v určeném čase a ne dříve, než je nastavený interval mezi návštěvami jednotlivých zákazníků (aby se v provozovně nepotkal s jiným zákazníkem a kvůli času na umytí a dezinfekci)
 • pohybovat se v provozovně pouze ve vyznačeném prostoru a ve vzdálenosti 2 metry od ostatních osob
 • nepřibližovat se k administrativnímu stolku bez vyzvání
 • zajistit bezkontaktní zaslání informací o své korekci/stavu očí/obecné zdravotní anamnéze s předstihem před návštěvou provozovny
 • vejít do provozovny s rouškou nebo podobnou ochranou a v rukavicích na jedno použití (v případě potřeby)
 • umýt a vydezinfikovat si ruce při vstupu do provozovny a před jejím opuštěním (toto mu bude umožněno)

2       KDYŽ JSOU ZÁKAZNÍCI V PROVOZOVNĚ

2.1       Oční optik a optometrista

 • Umýt si ruce před a po každém měření (nebo pracovat v ochranných rukavicích), provést dezinfekci rukou, použít roušku, respirátor nebo podobnou ochranu úst a nosu
 • Používat ochranný štít u štěrbinové lampy a dezinfikovat ho po každém pacientovi
 • Dezinfikovat všechny povrchy, se kterými se dostal zákazník do kontaktu
 • Dezinfikovat zkoušené brýle, před jejich předání zákazníkovi do rukou i po jejich přebrání zpět (např. dezinfekční utěrky)
 • Nedotýkat se očí, nosu, úst, a dlouhé vlasy by měly být svázané do copu
 • Opakovaně použitelné kontaktní čočky by měly být čištěné v peroxidovém roztoku
 • Přizpůsobit postupy při měření zraku požadavku nízkorizikového kontaktu* (do 15 minut), v případě nutnosti delší doby na měření přesunutí dalších procesů na druhou návštěvu, případně jejich provedení okamžitě, ale jiným optikem nebo optometristou

2.2       Zákazník

 • Umýt si ruce před nasazením nebo vyjmutím kontaktních čoček
 • Nesahat si na oči a nos (kromě nasazení/vyjmutí KČ po umytí rukou)
 • Nemluvit a neotvírat ústa při provádění úkonů na krátkou vzdálenost od odborníka
 • Postupovat podle doporučení odborníků

3       PO OPUŠTĚNÍ PROVOZOVNY ZÁKAZNÍKEM

3.1       Oční optik a optometrista

 • Sundat si ochranné rukavice, umýt a dezinfikovat si ruce
 • Dezinfikovat všechny povrchy, se kterými se dostal zákazník do kontaktu
 • Dezinfikovat brýle po zákazníkovi před jejich zařazením zpět do stojanů apod. (např. dezinfekčními utěrkami)
 • Mýt a dezinfikovat pravidelně podlahu provozovny
 • Používat v prostorech provozovny germicidní UV výbojky (UV zářič), které likvidují bakterie a viry
 • Větrat pravidelně a po delší dobu provozovnu
 • Snažit se předávat výsledky měření, poučení a doporučení zákazníkům po návštěvě na dálku neboli bezkontaktně (telefon, e-mail)
 • Umožnit zákazníkům bezkontaktní konzultace

3.2       Zákazník

 • Umýt si ruce před nasazením a po vyjmutí KČ
 • Nedotýkat se rtů, nosu očí (kromě nasazení/vyjmutí KČ po umytí rukou)
 • Pravidelně čistit/dezinfikovat brýle
 • Řídit se doporučeními odborníků a výrobců, ve smyslu nošení a výměny KČ a četnosti a termínu vyšetření
 • Nepoužívat KČ v průběhu nemoci nebo infekce

4          KONTAKTNÍ ČOČKY A COVID-19

Žádné směrnice pro nošení kontaktních čoček nebyly vydány evropskými ani národními autoritami.

4.1       Známé faktory a existující informace

Z vědeckých výzkumů nevyplývá, že by se používáním KČ nějak měnila úroveň nebezpečí nákazy COVID-19, v případě, že se dodržují správné a obecně platné zásady zacházení s KČ, a při jejich čištění a dezinfekcí nebo-li „není žádná evidence svědčící o tom, že by uživatelé KČ byli ve větším ohrožení, že se nakazí nákazou COVID-19 než ti, kteří KČ nenosí“.

Samozřejmě, v době epidemie jako vždy před ní platí všechna obecná pravidla pro používání KČ a zacházení s nimi, jako i že KČ by neměly být nošené, je-li člověk nemocný.

Při zamyšlení se nad současnou situací a nad různými více či méně známými faktory při užívání kontaktních čoček v „době koronaviru“ a dostupnými informacemi je zřejmé:

 • Oči mohou být cestou, kterou se virus šíří, protože „ruce se dotýkají mnoha povrchů, kde se mohou dostat do kontaktu s virem, a dále ho přenést do očí, nos nebo ústa“.
 • Bylo doporučeno (bez vědeckých průzkumů), aby byly hygienické zásady při používání KČ jejich uživatelům zdůrazňovány a připomínány, neboť uživatelé KČ se pravděpodobně dotýkají svých očí častěji, než osoby, které KČ nenosí.
 • Mytí rukou je známá zásadní podmínka při používání KČ: jejich nositel si musí umýt ruce před dotykem kontaktních čoček, a to jak při běžném používání, tak i samozřejmě v době epidemie.
 • Dle údajů ze studií, u osob, které si KČ kupují přes internet (tedy bez odborného dohledu) dochází 3,8 x častěji k nedodržování hygienických doporučení.
 • Podle jedné studie možnost přenosu nákazy COVID-19 přes oči není jistá, neboť virus nebyl detekován v slzách a tvrdí, že je „nízké nebezpečí přenosu přes oči“ . Podle jiné studie je možné, že virus by mohl být detekován ve spojivkovém sekretu.
 • Spojivkový sekret není obvyklý, nicméně, první italský případ keratokonjuktivitidy (zánětu rohovky a spojivky) spojené s dýchacími problémy vyústil v koronavirovou nákazu.
 • Dezinfekce KČ v peroxidu vodíku je účinná proti virům a bakteriím.

4.2       Jak tedy s kontaktními čočkami v době epidemie?

 Po uvědomění si různých faktorů by odborníci předepisující a aplikující KČ měli zvážit, zda nepřesměrovat své zákazníky na používání KČ na jedno použití nebo nezkrátit dobu užívání KČ (např. na období 1 měsíce), případně zda nepřesměrovat uživatele na brýle.

Samozřejmě je obecně známo, že mnoho zákazníků preferuje KČ nebo jsou pro ně KČ jediným možným řešením zrakové nedostatečnosti.

5       OBECNÉ

5.1       Platby a dokumenty k nim

 • preferovat platby a předávání faktur a dokumentů k platbám zákazníkům bezkontaktně (platební kartou, e-mailem)

6       UPOZORNĚNÍ

6.1       Mytí a dezinfekce rukou

Časy pro opakované mytí a dezinfekci rukou v prostředí zdravotnických služeb jsou doporučeny delší:

 • mytí a dezinfekce po 40 – 60 minutách
 • mytí rukou po dobu 20 – 30 sekund
 • osušení rukou pouze papírovými utěrkami na jedno použití

vizZDE

6.2       Nízkorizikový kontakt (*)

Nízkorizikový kontakt v čase do 15 minut a na vzdálenost 2 metry je doporučen Evropským centrem pro prevenci nemocí v dokumentu Prevence infekcí a připravenost na COVID-19 ve zdravotnických zařízeních – druhá aktualizace 31. 3. 2020.
viz – ZDE

<<<>>> 

Vážené kolegyně a kolegové, doufáme, že jsme vás našimi doporučeními příliš nevystrašili. Ale doba se změnila a vnímání zdravotně bezpečného fungování naší profese i obavy našich zákazníků o své zdraví jistě v nějaké míře přetrvají i po epidemii, která navíc zatím ani neskončila. Chceme ale všichni, aby náš obor a podnikání prosperovaly, a tak se tedy pojďme na novou situaci co nejdříve připravit a adaptovat.

Aby náš obor začal co nejdříve a nejlépe fungovat, tak vy se musíte chránit a cítit se v provozovně bezpečně, zároveň vaši zákazníci musí pochopit, že chodit do oční optiky je bezpečné a nemusí se bát vstoupit.

Doporučujeme vám tedy aplikovat námi navržená doporučení do vašich provozoven, včetně čitelného vyvěšení informací a zároveň, abyste informovali vaše zákazníky o bezpečně nastaveném provozu, ať již přímým oslovením (e-mailem, na vašem webu atd.) nebo sdělením této skutečnosti na výloze vaší optiky. Můžete se samozřejmě odkázat na plnění bezpečnostních doporučení v době COVID-19 vaší profesní organizace… SČOO.

Ať se oční optice a optometrii v nejbližší i vzdálenější budoucnosti daří!

Celý dokument je ke stažení – ZDE.

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář