Ohlédnutí za pandemickým rokem… a příjemné vánoce a šťastný nový rok 2021!

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové SČOO,

na rok 2020 určitě všichni jen tak nezapomeneme. Co by se nám zdálo dříve jako sci-fi apokalyptická noční můra se stalo skutečností. Vir neznámého původu se začal šířit po zeměkouli a napadat homo sapiens, který přes víru ve svoji nadměrnou inteligenci a vědění a z nich pramenící technologie má velké problémy s ním bojovat, držet ho pod kontrolou a eliminovat ho.

Nikdo z nás si asi neuměl představit, že by něco takto mohlo zasáhnout do našeho podnikání, kromě přírodní katastrofy nebo války. Nechme nyní stranou názory na to, kde se vir vzal, je-li přírodní nebo umělý, případně co je jeho cílem, protože to stejně asi nikdy nerozlouskneme a hlavně se to netýká přímo naší profese, kterou Společenstvo zaštiťuje.

Pro oční optiku v Evropě je toto období profesně velmi turbulentní, ale z jistého pohledu i přínosné. Ve všech zemích bylo podnikání v podstatě zastaveno, kromě prodejen jídla, pití, základních služeb a zdravotnictví. Ale oční optika byla v takto nekompromisně vyhraněné chvíli bez pochybností samotnými vládami zařazena mezi základní zdravotnické služby bez nichž se obyvatelstvo prostě neobejde! Bylo tedy jasně pochopeno, že když člověk nevidí, tak je tzv. vyřízený a s ním končí i jakákoliv pozice, kterou ve společnosti zastává a ohrožení fungování společnosti jako celku by bylo samozřejmě fatální.

Víme, že mnohé oční optiky měly a mají velké problémy, některé musely zavřít, propadly se finančně do minusu a někteří kolegové zažívají jimi nezaviněné podnikatelské tragédie. To je samozřejmě doslova smutné a bezprecedentní. Podíváme-li se ale na obor jako celek a porovnáme ho s mnohými jinými, musíme uznat, že si nemůžeme v rámci situace až tak moc stěžovat. I v době pandemie a souvisejících restrikcí totiž stále existujeme a držíme se, lidi nás potřebují a sice uskrovněně, ale žijeme dál! Aspoň prozatím.

Zdá se nyní také důkazné, že se vyplatilo naše dlouhodobé směrování české oční optiky moderním směrem do zdravotnictví, tedy k optometrii, individualizovaným zdravotnickým prostředkům a provozovnám zdravotnických služeb. Byl to proces často nepříjemný kvůli změnám, které původně především řemeslný obor musel podstoupit. Společenstvo však díky mnohaletému zapojení do evropského profesního dění toto nasměrování dávno pochopilo a s nejlepším vědomím a svědomím ho postupně provedlo. A to i přes různé kritiky, které ale byly přirozené a pochopitelné. Mysleli jsme trochu dopředu a navíc logicky se nikomu nechce dělat to, co není v danou chvíli přímo nutné. Optometrické vzdělání nezbytné pro praktikování refrakce a dokonce povinnost jeho celoživotního dovzdělávání, podřizování provozoven oční optiky standardu zdravotnického zařízení, papírování, rozšíření odpovědností a možnosti státních kontrol – kdo by ty komplikace vítal s nadšením?!

Ale podívejme se, kde si v době neočekávané pandemie jako obor nyní stojíme! Věříme, že musí všichni uznat, že postupně docházelo k povyšování úrovně a statutu našeho oboru, i když si to možná společnost neuvědomovala, a často ani my sami. Nyní bylo toto zviditelněno.

Je samozřejmě potřeba také váhu naší profese vysvětlit našim spoluobčanům. My se můžeme sice snažit shánět obrovské finanční prostředky k důrazné propagaci oboru přes tradiční reklamní a osvětové kampaně. Ale, kromě toho, že je to úkol spíše pro velkou reklamní agenturu než profesní organizaci, tak, přiznejme si také, že společnost je reklamními PR kampaněmi již doslova přiotrávená a bere je z důvodu vším prosakujícího politikaření obecně stejně spíše za nepravdivé.

Ano, my se budeme snažit, aby si naši spoluobčané, a především pak státní orgány povýšili povědomí o pozici naší profese ve společnosti. Nicméně, v tomto bude hrát hlavní roli především působení každé oční optiky, každého očního optika a optometristy. Přímé zkušenosti zákazníka s konkrétní oční optikou, jejími službami a s výslednou korekční zrakovou pomůckou jsou totiž tím, co se zde počítá především. Práce na vytváření prestiže našeho oboru je na nás všech.

Nezlobte se, že legislativně právní situace a nastavení nejsou velmi často optimální ale naopak zmatečné a neviňte nás za všechny tyto nedostatky. Vězte, že byrokratický systém, vládní schvalovací mechanismy a neustálé politické změny a s nimi spojené lobování různých zájmových skupin nám způsobují nemalé komplikace. V legislativní džungli se snažíme nejdříve co nejlépe sami orientovat a následně naše aktivity i ideálně směrovat. Není to však velmi často vůbec jednoduché a dosažení změn zde většinou trvá i několik let.

Co nás obecně čeká v nejbližší budoucnosti je v tuto chvíli samozřejmě nezodpověditelnou otázkou. Společenstvo se však cítí připraveno. Věříme totiž, že pandemická situace obnažila jasně kam obor dále směřovat a připravit ho na existenci v jakkoliv neočekávatelné budoucnosti. Plánujeme využít působení oboru i během pandemie pro jeho zviditelnění před státními orgány; působit na rozšíření působnosti a kompetencí oboru na skutečné “poskytování primární péče o zrak obyvatel” v plném rozsahu, samozřejmě ve spolupráci s odpovídajícím vzděláváním; obnovit nutnost aspoň základní úrovně celoživotního vzdělávání optometrie; působit na střední školy, aby jejich absolventi uměli řemeslně stále i “dělat brýle”; dohlížet na kvalitní a etické praktikování naší profese a především pak obor držet v rámci stále se měnící a bující legislativy “v reálu” a nás všechny, optiky a optometristy a majitele provozoven, informačně a profesně i sociálně pohromadě.

Rok 2020 přinesl sice do našeho oboru mnoho změn. Byla zrušena OPTA, následně i menší brněnská výstava, nemohli jsme uskutečnit naplánovanou vzdělávací akci ve spolupráci se Silmo ani jiný náhradní národní kongres později, protože to prostě nešlo. Několikrát jsme také posouvali Valnou hromadu a nakonec ji neuskutečnili. Přesto jsme letos dělali pro obor, co bylo možné. Přečtěte si Zprávu o činnosti připravenou pro Valnou hromadu.

Samozřejmě, SČOO by nebylo stále tady a nemělo ani smysl bez vás, našich členů. Děkujeme vám tímto veřejně za vaši důvěru a podporu i v takto nelehkých chvílích.

Věříme, že i pro naše kolegy nečleny, kterým poskytujeme v korona-době zdarma na webu praktické informace bude zajímavé si přečíst o našich aktivitách a třeba i oni zváží možnost členství a tím podporu a posílení vlivu našeho profesního spolku.

My, jako Společenstvo, i přes současnou krizi tedy dále existujeme a jsme připraveni působit dále s nejlepším vědomím a svědomím pro náš společný obor, tak aby i on existoval dále a v maximální možné míře prosperoval.

Dívejme se optimisticky směrem do příštího roku. Ať začne vše fungovat daleko normálněji, lépe a budeme mít také možnost se konečně fyzicky sejít na obvyklých a případně i nových akcích SČOO! Budeme se maximálně snažit vám vytvářet podmínky a klid na práci a předávat vám užitečné a hodnověrné informace.

Přejeme Vám hodně zdraví a úspěchů, příjemné vánoce a šťastný nový rok 2021.

Za představenstvo a kancelář SČOO

Václav Antonín a Pavel Šebek
prezident a tajemník SČOO

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář